PROJEKT

KEGA 003TnUAD-4/2018: Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu

Názov pracoviska koordinátora: CUP Katedra politológie

Počet riešiteľov z pracoviska/ z iných pracovísk: 6/2

Doba riešenia: 2018-2020

Zameranie a opis projektu

Projekt je zameraný na analýzu fenoménu extrémizmu a ostatných foriem intolerancie voči ostatným členom spoločnosti z pohľadu niekoľkých spoločenskovedných disciplín (politológia, medzinárodné vzťahy, história, sociológia, masmediálne štúdiá) so zámerom inovovať metodické listy pre učiteľov občianskej náuky. Vo finálnej fáze projektu dôjde k syntéze zmienených pohľadov tak, aby boli jednoduchšie použiteľné pre pedagógov v rámci kurikula základov občianskej náuky a zároveň sa posilnila akútna potreba prevencie nenávistných prejavov a efektívnejšia výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu. Cieľom projektu je analýza vybraných aspektov súvisiacich s problémom extrémizmu v teoretickej rovine, syntéza prispievajúca k riešeniu problémov, výsledkom čoho budú nové metodické listy v on-line dostupnom formáte. Získané poznatky budú dostupné pre odbornú verejnosť, predovšetkým pre pedagógov základných a stredných škôl v Slovenskej republike v rámci workshopov, tematických prednášok a letných škôl.

Cieľ projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je tvorba koncepcie a obsahovej náplne moderných elektronických metodických listov občianskej náuky, ktoré budú svojím obsahovým zameraním reflektovať požiadavky a potreby spoločnosti a praxe tak, aby bolo možné efektívnejšie eliminovať extrémistické prejavy u detí a mládeže, budovať prirodzené vlastenectvo, posilňovať výchovu k ľudským právam a celkovo zlepšiť výchovu a vzdelávanie k demokratickému občianstvu na školách a v spoločnosti.

Parciálne ciele

1. Vypracovanie realizačného plánu projektu.

2. Analýza stavu rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov vzdelávania pre predmet občianska náuka v rámci Štátneho vzdelávacieho programu vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť z aktuálnej potreby prevencie silnejúcich prejavov extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie, terorizmu a ostatných foriem intolerancie, a to z multiodborového pohľadu niekoľkých spoločenskovedných disciplín (politológia, medzinárodné vzťahy, história, sociológia, masmediálne štúdiá).

3. Realizovanie empirického výskumu extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu u samotných učiteľov občianskej výchovy na základných a stredných školách. Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu.

4. Začatie novej webovej prezentácie projektu.

5. Implementácia moderných elektronických metodických listov do praxe v rámci celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov na základných a stredných školách, a to formou organizovania a realizovania cyklu workshopov a diskusií na letnej škole ako zážitkovej formy vzdelávania pre učiteľov v základnom a strednom školstve.

6. Organizovanie a realizovanie odborného seminára.

7. Aktívna účasť členov riešiteľského kolektívu na vedeckých a odborných podujatiach na Slovensku a v zahraničí s cieľom priebežného prezentovania plnených úloh projektu.

8. Publikovanie odborných a vedeckých článkov členov riešiteľského kolektívu v knižných a časopiseckých periodikách na Slovensku ako aj v zahraničí.