Katedra politológie v Trenčíne dostala svoj prvý projekt KEGA

Katedra politológie v Trenčíne dostala svoj prvý projekt KEGA

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne dostala svôj prvý projekt KEGA. Projekt KEGA č. 003TnUAD-4/2018 Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu, pomôže nájsť nové možnosti vo výučbe občianskej náuky so zameraním sa na potreby študentov aj pedagógov. 

Projekt je zameraný na analýzu fenoménu extrémizmu a ostatných foriem intolerancie voči ostatným členom spoločnosti z pohľadu niekoľkých spoločenskovedných disciplín (politológia,
medzinárodné vzťahy, história, sociológia, masmediálne štúdiá) so zámerom inovovať metodické listy pre učiteľov občianskej náuky. Vo finálnej fáze projektu dôjde k syntéze zmienených pohľadov tak, aby boli jednoduchšie použiteľné pre pedagógov v rámci kurikula základov občianskej náuky a zároveň sa posilnila akútna potreba prevencie nenávistných prejavov a efektívnejšia výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu. Cieľom projektu je analýza vybraných aspektov súvisiacich s problémom extrémizmu v teoretickej rovine, syntéza prispievajúca k riešeniu problémov, výsledkom čoho budú nové metodické listy v on-line dostupnom formáte. Získané poznatky budú dostupné pre odbornú verejnosť, predovšetkým pre pedagógov základných a stredných škôl v Slovenskej republike v rámci workshopov, tematických prednášok a letných škôl.

Hlavným cieľom predkladaného projektu je tvorba koncepcie a obsahovej náplne moderných elektronických metodických listov občianskej náuky, ktoré budú svojím obsahovým  zameraním reflektovať požiadavky a potreby spoločnosti a praxe tak, aby bolo možné efektívnejšie eliminovať extrémistické prejavy u detí a mládeže, budovať prirodzené vlastenectvo, posilňovať výchovu k ľudským právam a celkovo zlepšiť výchovu a vzdelávanie k demokratickému občianstvu na školách a v spoločnosti.

Vedúci projektu KEGA doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. hovorí: „tento projekt považujeme za nesmierne dôležitý, nakoľko sa s ním začleňujeme medzi úspešných riešiteľov projektov na Slovensku“.  Na projekte participujú členovia FSEV (Fakulty sociálno-ekonimických vzťahov) a Katedry politológie TnUAD.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *