O nás

Sme mladí a chceme byť iní. Rešpektujeme skúsenosť a snažíme sa o vlastnú originálnu identitu. Poznanie človeka má podľa nás zložitý a permanentne sa rozvíjajúci obsah v ktorom univerzum, človek a jeho konanie súvisia a formujú každodennú realitu vo všetkých jej rôznorodých oblastiach. V centre našej pozornosti je moc ako synonymum politiky. Snažíme sa ju pochopiť najmä s pomocou príbuzných a nezastupiteľných vied – ekonómie, práva, psychológie a sociológie, uvedomujúc si pritom význam prírodných a technických vied. Náročnosť politológie spočíva v komplexnosti vnímania politiky prostredníctvom multidisciplinárneho pohľadu.

Katedra politológie chce byť autentickou akademickou komunitou jej študentov, pedagógov a absolventov, ktorá bude presahovať obdobie štúdia a pracovného uplatnenia. Katedra politológie chce byť kvalitným brandom doma i na medzinárodnej úrovni. Akademické prostredie Katedry je budované najmä prostredníctvom iniciatívy študentov, bez ktorého nie je naše spoločné poslanie naplnené. Naša každodennosť má svoju pridanú hodnotu v pozitívnej atmosfére prenesenej do tvorby jej študentov a pedagógov.

 

Riešiteľský kolektív:

Zodpovedný riešiteľ:

doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

Členovia riešiteľského kolektívu:

prof. Dr. Štefan Volner, CSc
doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.
PhDr. Eva Živčicová, PhD.
Mgr. Pavol Struhár, PhD.
Mgr. Monika Gullerova, PhD. (01.06.2020)
Mgr. Jaroslav Čársky
Mgr. Matej Mindár (od 1.4.2019)

Technický a pomocný personál:
Mgr. Martin Laczko
Mgr. Tibor Môcik
Mgr. Peter Šadlák